Sonetti


di Angelo De GubernatisGiuratu !

Sissi: giuratu ! ...Chi bellu piaciri !...
App'a lassari a Pitrinu malatu...
Lu ranni ji a lu campu, arrichiamatu
E 'n campagna cu' ca ci hav'a jiri?!...

Ma 'un c' chi fari... dici ch' duviri!...
E po', si nun vinia era multatu!...
Ma, si mi cridi, a fari lu giuratu
Nun ci la sburdu... lu voli sapiri?!...

Pubblicuministeru ed avvocati,
A mia mi pari, hannu raggiuni tutti...
E quannu parla p lu Prisidenti

Chianu chianu cu nautri giurati,
E dici quattru cosi asciutti asciutti,
Cci l'assicuru, 'un ni capisciu nenti.S'avissi grana ? !

S'avissi grana... chi? sceccu sarria?!...
Saria lu primu omu di talentu!
Chi giudizziu!... Chi crozza!... Chi portentu!...
Dirrianu tutti... e macari Vossia!.

Ogni lavornia chi mi scappirria
L'ascutiria ognunu allura attentu,
E 'ntra tutti li fogli, 'n un momentu,
(Vossia 'un arridi !...) po' si stampiria!

E, si nun fussi tantu sfasulatu,
Ca tutta chissa 'mpigna ca mi vidi,
Cci dicu chi farria la m figura!...

Sintira diri: Quant' aggraziatu!
E piacirra a tutti... chi si cridi?...
Anchi a ddu picchiu di la m signora!

(Thanks to Marina Cino)

Biblioteca Nazionale Braidense - Sito Web: http://www.braidense.it
Via Brera 28 - 20121 Milano - Tel. +39 02 86460907 - Fax +39 02 72023910 - Email: info@braidense.it